Regulamin konkursu z marką Gallo

 1. Organizatorem konkursu jest blog AgaMaSmaka.pl.
 2. Sponsorem konkursu jest marka Gallo.
 3. Konkurs nie łączy się w jakikolwiek sposób z serwisem społecznościowym Facebook. Wszelkie uwagi do konkursu i reklamacje powinny być przesyłane pod adresem bloga AgaMaSmaka.pl.
 4. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, pełnoletnich, o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium RP. Jedna osoba może brać udział w konkursie tylko raz. Nie można brać udziału w imieniu osoby trzeciej.
 5. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez organizatora ani sponsora, ani członkowie ich rodzin.
 6. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz dobrowolne udostępnienie danych osobowych organizatorowi i sponsorowi na potrzeby konkursu i wysyłki nagród.
 7. Konkurs polega na umieszczeniu autorskiego komentarza z podaniem adresu e-mail (adres e-mail tylko do wiadomości organizatora konkursu) pod wpisem Letnie „gołąbki” bez zawijania z soczewicą + konkurs na blogu AgaMaSmaka.pl. Komentarz ma być realizacją zadania konkursowego, opisanego we wpisie konkursowym na stronie AgaMaSmaka.pl.
 8. Niedozwolone jest zamieszczanie przez uczestników konkursu treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich.
 9. Publikacje naruszające regulamin lub niespełniające jego warunków zostaną wykluczone z konkursu i/lub nie zostaną opublikowane.
 10. Konkurs trwa od godz. 19.00 dnia 29.06.2020 do godz. 18.00 dnia 07.07.2020. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wpisie konkursowym najpóźniej w dniu 08.07.2020.
 11. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani do przekazania organizatorowi danych do wysyłki nagrody w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników. Jeśli zwycięzca nie poda danych do wysyłki, nagroda zostanie przekazana innemu, wybranemu zwycięzcy.
 12. Organizator konkursu decyduje o wyborze trzech najciekawszych i najbardziej przekonujących komentarzy, będących odpowiedzią na pytanie konkursowe. Ich autorzy zostaną nagrodzeni zestawami produktów marki Gallo (każdy zestaw zawiera 5 produktów wybranych przez sponsora konkursu).
 13. Nagrodzony uczestnik może zrezygnować z nagrody, ale nie może jej zamienić na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny.
 14. Wysyłką nagród zajmuje się marka Gallo. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od daty otrzymania danych adresowych zwycięzców.
 15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 16. Organizator i sponsor konkursu nie odpowiadają za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez uczestnika, za zmianę miejsca jego pobytu w trakcie konkursu lub zmianę innych danych, które zostały zamieszczone w zgłoszeniu konkursowym, a które uniemożliwiają komunikację z uczestnikiem.
 17. Uczestnik zgłaszając komentarz do konkursu udziela organizatorowi i sponsorowi bezpłatnej zgody (licencji) do celów publikacji utworu w Internecie. Licencja obejmuje: utrwalenie i zwielokrotnienie, publiczne udostępnianie, oznaczenie autorstwa pracy imieniem i nazwiskiem. Jeśli uczestnik zawarł w pracy wizerunek własny, wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez organizatora i sponsora.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu podczas jego trwania, o ile zmiana ta nie wpłynie negatywnie na warunki uczestnictwa w konkursie. O każdej zmianie uczestnicy zostaną poinformowani na blogu AgaMaSmaka.pl, a zmiany obowiązywać będą uczestnika po zapoznaniu się z nimi.
 19. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
Konkurs realizowany jest we współpracy z marką Gallo.